05-806 Nowa Wieś ul. Brzozowa 79A
+48 530 111 555
bhpbrzozowa@gmail.com
 • Szkolenia BHP
  SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP

  1. Szkolenia wstępne obejmujące :

  – instruktaż ogólny, (szkolenie wstępne ogólne) ,
  – instruktaż stanowiskowy, (szkolenie wstępne na stanowisku pracy)

  2. Szkolenia okresowe dla:

  – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami ,w szczególności, mistrzowie i brygadziści, (nie rzadziej niż 5 lat)
  – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, (nie rzadziej niż 3 lata)
  – pracownicy administracyjno-biurowi, (nie rzadziej niż 6 lat)
  – pracownicy zatrudnieni na stanowisku, na którym są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, (nie rzadziej niż raz w roku)

  Pracodawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca jest obowiązany odbywać podstawowe i okresowe szkolenia dla Pracodawców .

  Samokształcenie kierowane

  Szkolenia okresowe…

  Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:

  – pracodawców
  – osób kierujących pracownikami
  – pracowników administracyjno-biurowych

  Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania szkolenia bez odrywania osób zatrudnionych od pracy. Metoda ta polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.

  Co grozi za brak szkoleń BHP w świetle art. 237³ § 1 Kodeksu pracy?

  W świetle art. 237³ § 1 K.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, szkolenie pracownika z zakresu bhp powinno mieć miejsce przed jego dopuszczeniem do pracy. W tym artykule ustawodawca wskazuje, że pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Co istotne, powinno być ono okresowo powtarzane. Niniejsze szkolenie powinno mieć miejsce w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika. Zgodnie z treścią art. 283 § 1 K.p.: